Det här gör vi

Uppdrag

Vårt viktigaste uppdrag är att ge olika former av stöd till personer som utsatts för människohandel i hela Sverige. Vi samarbetar med socialtjänst, andra myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med målgruppen. Vi delar med oss av vår kunskap och våra erfarenheter genom rådgivning och föreläsningar.  Vi genomför särskilda satsningar och projekt när bedömer att behov föreligger.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vårt stöd till enskilda individer kan delas in i två teman. Dels driver vi program och särskilda satsningar. Exempelvis ”Vägar till egenförsörjning”. Ett program som genomfördes som ett pilotprojekt under 2014-2016 där vi utvecklade en  ”bank” av möjligheter; med praktikplatser, mikrolån, studiestöd och bidrag till utbildningar och kurser. När projektet avslutades 2016 hade 18 personer fått någon form av insats i programmet. 5 personer har genom projektet fått jobb genom att först göra praktik och därmed få en fot in i arbetslivet.

Imt delar också ut ekonomiskt bidrag. Här nedan exempel på insatser;

-Grundläggande insatser (boendebidrag, kläder, mat)

-Säkerhet, skydd och rättigheter (advokatstöd, förflyttning och skyddat boende)

-Vård och hälsa (mediciner, glasögon, rehabilitering, stödsamtal, terapi, tandvård).

-Vägar till egenförsörjning (praktik, kurser och utbildningar, bidrag till dator samt kringkostnader i samband med studier/praktik- tex litteratur, skolresor).

-Övriga insatser (passhandlingar, översättningar mm).

Fonden för barn i människohandel är vår särskilda barnplånbok. Med barnkonventionen som grund beaktar vi särskilt barnens behov. Insatserna för barn hänger oftast ihop med att föräldrarna, ofta en mamma, får stöd från oss eller deltar i IMTs program. Här nedan några exempel;

-Grundläggande insatser (barnkläder, barnsaker, barnutrustning, förskoleavgift)

-Säkerhet, skydd och rättigheter (advokatstöd, förflyttning och skyddat boende).

-Barns rätt till lek och fritid (simning, fotboll, cykling, leksaker).

-Guldkant (en rolig sommarlovsvecka, en rolig dag tillsammans mamma och barn, att få fira sin födelsedag eller bidrag till julklapp).

-Övriga insatser (passhandlingar, översättningar, mm).

Vem eller vilka kan vi stödja?

Var och en i Sverige som utsatts för människohandel kan söka hjälp och stöd i den aktuella situationen. Det gäller vuxna och barn som är direkt utsatta. Men det gäller också barn vars föräldrar är eller varit i människohandel och syskon med försörjningsansvar. Vår vanligaste målgrupp är mammor med barn.  Vi prövar varje inkommande ärende individuellt. IMT stödjer främst individer som är eller varit utsatta för människohandel i Sverige. Även individer som utsatts på vägen till Sverige kan komma ifråga. Vi undersöker alltid om samhället är skyldiga att ge stöd. Vårt stöd är ett komplement till de samhälleliga insatserna. Behovet skall styrkas av ett ombud och det måste tydligt framgå på vilket vis vår insats gör nytta för den enskilda individen.

Verksamhetsland

Sverige.

Särskilda satsningar

2010-2011 genomfördes översynen ”Socialt stöd i återvändandeprocessen till kvinnor/män/flickor/pojkar -brottsoffer för människohandel. En översyn av näringslivets  insatser i Sverige.” Detta med stöd från Länsstyrelsen i Stockholm och inom ramen för regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (2007/08:167).

2012-2013. Mammor, barn och unga utsatta för människohandel. Kartläggning, föreläsningar och kunskapsspridning. Projektstöd från Gålöstiftelsen.

2014-2016. Vägar till egenförsörjning för mammor, barn och unga utsatta för människohandel. Projektstöd från Gålöstiftelsen.

2015 lanserar IMT Fonden för barn i människohandel. Med barnkonventionen som grund vill vi stärka barnens levnadsvillkor. Det gäller både barn som själva är utsatta för människohandel men också barn som har en förälder som är eller varit utsatt. Fonden för barn i människohandel tjänar två syften. Dels vill vi lyfta fram frågan om en osynlig grupp barn i samhället. Dels vill vi genom fonden ha öronmärkta pengar som ska gå direkt till utsatta barn.

2016. IMT startar Unga IMT, en plattform där IMT kommer att sprida sitt budskap på ett bredare sätt, arbeta med projekt som involverar en ny yngre målgrupp. Sanna Larsson som tidigare varit praktikant kommer att arbeta med Unga IMT.

2017. IMT har fått särskilda medel för att hjälpa barn i människohandel. Satsningen beräknas pågå i två år och gör det möjligt för oss att förbättra och stärka vårt stöd till barn och unga. Upptagningsområden: Stockholm och Göteborg.

2018. IMT har fått särskilda medel för att hjälpa barn i människohandel. Satsningen beräknas pågå i två år och gör det möjligt för oss att förbättra och stärka vårt stöd till barn och unga. Upptagningsområde: Stockholm.

2019. Med stöd från Drottning Silvias Stiftelse -Care about the Children satsar vi i år särskilt på att växla upp och sprida vårt arbete till fler delar av Sverige. Stödet är öronmärkt för Fonden för barn i människohandel och ska särskilt gå till att öka vårt engagemang och att sprida fondens arbete till fler delar av landet. I praktiken betyder det att vi ges möjlighet att projektanställa en person som kan lägga en stor del av sin tid på det viktiga arbetet att nå ut till fler hjälpbehövande.

Följ IMTs arbete på Facebook!

Föreläsningar och rådgivning

Välkomna att kontakta oss för föreläsningar om människohandel.

Frivilligorganisationer och myndigheter kan kontakta oss för råd kring enskilda ärenden.